DANIK
Dodane przez elsauria dnia Września 13 2011 22:50:17

Jeste?my profesjonaln? firm? sprz?taj?c?. Zajmujemy si? myciem okien, witryn sklepowych oraz innych przeszkle?. ?wiadczymy swoje us?ugi w galeriach handlowych, sklepach wolnostoj?cych i domach prywatnych.

Przyjmujemy zlecenia jednorazowe oraz sta?e.


Oferujemy:


Zapewniamy czyszczenie szyb i witryn o du?ych powierzchniach.


Dysponujemy profesjonalnym sprz?tem renomowanych firm. Dzi?ki najnowszej technologii i niezawodnym ?rodkom czyszcz?cym skutecznie usuwamy zabrudzenia z szyb, pozostawiaj?c czyst? i l?ni?c? powierzchni? bez smug.


Dzi?ki odpowiedniemu wyposa?eniu, nie potrzebujemy korzysta? z drabiny, co znacznie skraca czas mycia, zwi?ksza jego bezpiecze?stwo oraz pozwala unikn?? uci??liwo?ci zwi?zanych z brakiem miejsca niezb?dnego do rozstawienia drabiny.


Najwa?niejsze jest dla nas zadowolenie klienta, dlatego te? gwarantujemy us?ugi wysokiej jako?ci. Jednocze?nie zapewniamy bardzo konkurencyjne ceny ?wiadczonych przez nas us?ug, a godziny naszej pracy dostosowujemy do potrzeb klienta.


Dzia?amy na terenie Warszawy i okolic.


ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY


Select Language